Facebook thumb REPEŤÁCI
REPETE speváci

Exkluzivita

Vážený partner,

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade so Zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je znenie slovné REPETE a Repeťáci (v písomnej ako aj grafickej podobe) ako aj jeho ďalšie mutácie, chránené ochrannou známkou ÚPV SR. Preto kopírovanie a používanie značky REPETE a Repeťáci môže byť výlučne iba so súhlasom našej spoločnosti. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Majiteľ ochrannej známky môže požadovať:
  1. od vydavateľa hudobných nosičov,
  2. interpretov, ktorí používajú toto označenie,
  3. agentúr zastupujúcich umelcov pod týmto označením,
  4. televízii a rozhlasu používajúce toto označenie,
  5. kultúrnych zariadení používajúce toto označenie,
  6. fyzických či právnických osôb ktoré znevažujú alebo dehonestujú toto označenie,
  7. alebo podobných diel, či vo verejnom obchodnom styku a prezentácii v ktorom je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby sa takéhoto konania bezodkladne vzdal, pokiaľ nato nedostal predchádzajúci súhlas od majiteľa ochrannej známky.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa na príslušnom súde, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie do výšky 100.000,- €. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.


Oblasť duševného vlastníctva:

Trestnoprávna ochrana priemyselných a autorských práv je upravená v § 281, 282 a 283 zákona číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov nasledovne:

§ 281

Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

§ 282

Porušovanie priemyselných práv

§ 283

Porušovanie autorského práva